loading

دانلود اپلیکیشن زمینه

- زمينه رسانه‌اى است گروهى كه می‌خواهد عمومى، بومى و قابل فهم باشد.

- ماه‌نامه‌ی زمینه در هر شماره یک موضوعِ دنیایِ هنرهای تجسمی را بررسی می‌کند.

screen-shot